Naša filozofia, alebo čo chceme

Obohatiť a spestriť život rodičov na rodičovskej dovolenke, poskytnúť možnost príjemne a užitočne prežívať spoločné chvíle strávené s dieťaťom

Ukázať cesty, ako podchytiť a rozvíjať potencionality dieťaťa - oboznámiť rodičov s možnosťami rozvoja ich dieťaťa prostredníctvom praktických vzdelávacích činností, edukačných aktivít, ponúknuť nápady, námety, nové skúsenosti a pohľady na výchovu a vzdelávanie detí

Poskytnúť podnetné prostredie, zaujímavé zážitky, zábavu na napĺňanie a uspokojovanie kognitívnych, emocionálnych, sociálnych potrieb detí.

Napomáhať rozširovaniu skúseností detí nad rámec rodiny, stimulovať ich sociálne spôsobilosti, uľahčiť im prechod od primárnej socializácie k sekundárnej (prechod dieťaťa z rodinného prostredia do prostredia materskej školy)

Na čo sa zameriavame:

Zameriavame sa na realizáciu voľnočasových aktivít pre rodičov a deti mladšieho a staršieho predškolského veku, pomáhame pri opatrovaní dieťaťa.

Čo ponúkame:

Predškolácka rozcvička

 Pre deti vo veku 4-6 rokov

Predškôlkárska rozcvička

 Pre deti vo veku 2-3 roky.